Klachtenprocedure

Het kan helaas voorkomen dat er klachten ontstaan. Klachten worden binnen alle scholen van de stichting ATOS serieus genomen en het uitgangspunt is om er gezamenlijk uit te komen. In onze klachtenprocedure leest u hier meer over.

Wij zien een klacht als een advies om het beter te doen. Vragen, opmerkingen en klachten helpen ons de kwaliteit van de organisatie en het onderwijs continu te verbeteren. Aarzel daarom niet om over problemen en mis(ver)standen in een vroeg stadium op de juiste plek te communiceren.

Niet tevreden? Laat het ons weten!

De meeste zaken over de dagelijkse gang van zaken zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Waar nodig kan de interne vertrouwenspersoon van de betreffende school worden benaderd om het gesprek te helpen voeren.

Interne vertrouwenspersoon

Iedere school beschikt over een eigen interne vertrouwenspersoon. Wie dat is, dat vindt u terug in de schoolgids en/of op de website van uw school.
De interne vertrouwenspersoon is een medewerker van de school die u als ouder of personeelslid kan ondersteunen bij het bespreken van uw klacht. Hij/zij  is uw aanspreekpunt en u kunt met hem/haar de klacht bespreken. Ook kan de interne vertrouwenspersoon waar nodig als bemiddelaar ingezet worden. Als het nodig is om uw klacht over te dragen naar de externe vertrouwenspersoon dan zorgt hij/zij ervoor dat dit zorgvuldig uitgevoerd wordt door middel van een warme overdracht.

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is neutraal en onafhankelijk. Zij ondersteunt u bij uw melding/klacht. Zij fungeert als klankbord voor u en kan indien u dat wenst ook bemiddelen. De externe vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, maar kent wel de meldingsplicht bij strafbare feiten. 
De externe vertrouwenspersoon van stichting ATOS is mevrouw S. Tettero. Zij is te bereiken via het emailadres vertrouwenszaken@kpnmail.nl en per telefoon op 06-24676470.