Raad van Toezicht

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag en draagt zorg voor de besturing van stichting ATOS. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.  De Raad van Toezicht is op grond van de Statuten belast met het houden van toezicht op de organisatie. De taken zijn vastgelegd in het bestuurs- en toezichtsreglement. 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: