Vacature Medewerker administratief en secretarieel

Functiebeschrijving
Context

Deze functie maakt onderdeel uit van de reeks medewerker administratief & secretarieel.

De medewerker administratief & secretarieel verricht administratieve- en/of secretariële ondersteuning, receptiewerkzaamheden en doet aan professionalisering.

De medewerker administratief & secretarieel C voert zelfstandig administratieve en secretariële werkzaamheden uit waarbij interpretatie van gegevens/informatie nodig is.

De functie van medewerker administratief & secretarieel komt voor in een reguliere basisschool, een integraal kindcentrum (IKC), een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of een bovenschools staf-, bestuurs- c.q. servicebureau.

Werkzaamheden

1.   Administratieve ondersteuning

 • Houdt zelfstandig administratie(s) bij en stelt (periodiek) overzichten op
 • Verzamelt, ordent en verwerkt informatie in diverse administratieve systemen
 • Stelt managementoverzichten op aan de hand van verzamelde en samengestelde gegevens
 • Verzorgt informatie en past (delen van) wet- en regelgeving toe bij de uitvoering van administratieve regelingen en procedures
 • Doet voorstellen ter verbetering van het administratieve proces en procedures
 • Verstrekt informatie over diverse onderwerpen en geeft toelichting op interne regelingen en procedures

 

2.   Secretariële ondersteuning

 • Beheert agenda’s en maakt afspraken
 • Verzorgt de organisatorische voorbereiding en verslaglegging van vergaderingen
 • Toetst binnengekomen stukken op volledigheid en vraagt de ontbrekende informatie op
 • Handelt actiepunten af, bewaakt de voortgang planningen en gemaakte afspraken en attendeert anderen hierop
 • Verzorgt specifieke/maatwerk correspondentie en stelt (concept)stukken op
 • Legt dossiers aan, archiveert stukken en beheert het archief

 

3.   Receptiewerkzaamheden

 • Verzorgt het telefoonverkeer, ontvangt bezoekers en verwijst deze voor
 • Verstrekt informatie en beantwoordt algemene vragen van leerlingen, ouders/verzorgers en andere bezoekers

 

4.   Professionalisering

 • Neemt deel aan scholingsactiviteiten
 • Houdt de bekwaamheden voor de functie up-to-date

 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

 • Beslist bij/over: het doen van verbetervoorstellen bij de uitvoering van regelingen en procedures, het verzorgen van specifieke/maatwerk correspondentie en het opstellen van (concept)stukken en het beantwoorden van algemene vragen van leerlingen, ouders/verzorgers en andere bezoekers
 • Kader: voorschriften en werkafspraken voor administratie(s) en correspondentie
 • Verantwoording: aan de hiërarchisch toegewezen leidinggevende over de kwaliteit van de geleverde administratieve- en secretariële ondersteuning, receptiewerkzaamheden en professionalisering.

 

Kennis en vaardigheden

 • Algemeen vaktechnische kennis van administratieve procedures en systemen en de administratieve organisatie
 • Inzicht in de werking en mogelijkheden van administratieve systemen en tekstverwerkingsprogramma’s
 • Kennis van interne richtlijnen en procedures m.b.t. de AVG
 • Vaardig in het doen van verbetervoorstellen
 • Vaardig in het opstellen van (concept)stukken
 • Vaardig in het beheren van een archief

 

Contacten

 • Met directeur en/of leidinggevenden over agenda, vergaderstukken, notulen en besluitenlijsten om informatie uit te wisselen en afspraken te maken
 • Met directeur en/of leidinggevenden over de inhoud en voortgang van gemaakte afspraken om informatie uit te wisselen
 • Met derden over de administratie en aangeleverde stukken om informatie uit te wisselen
 • Met leerlingen en bezoekers over zaken van algemene aard om informatie te verstrekken